Rekrutteringsprosesser

Annonserte prosesser

En effektiv måte å rekruttere ledere og spesialister på er ved annonsering. Riktig annonsering tar hensyn til konfidensialitet og profileringsbehov. Vi har løsninger for både enkeltannonsering og større kampanjer. Kombinasjonen av papir- og nettmedier, samt bruk av vår rekrutteringskompetanse sikrer våre kunder avlastning, kvalitetssikring samt større trygghet for å velge rett person.

Målrettet søk

Noen ganger er det mer hensiktsmessig å gjøre målrettede søk etter kvalifiserte og motiverte kandidater ved å kartlegge marke­det og gjennomføre søk i egne nettverk. Våre konsulenter har erfaring fra mange bransjer, både som ledere og spesialister, og har derfor et omfattende nettverk av sentralt plasserte personer i det private næringsliv og offentlig sektor. Også sosiale medier og eksterne CV-baser benyttes i kandidatsøk. Aktuelle kandidater kontaktes på en diskret måte, og vi gjennom­fører kompetansekartlegging og evaluering av egenskaper og motivasjonsfaktorer i forhold til kravspesifikasjonen før opp­dragsgiver får presentert kandidatene.

Sluttvurderinger

I forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere opplever vi at flere bedrifter ønsker bistand til sluttvurdering/kvalitets-sikring av interne og eksterne kandidater. Vi gjør dette ved bruk av personlighetstest i kombinasjon med evnetest og ut­dypende samtaler. Testene gir oss et grunnlag for å etablere hypoteser i tilknytning til kandidatens sterke sider og begrensninger. Disse hypoteser avstemmes i en fordypet samtale med kandidaten. Grundige referansesamtaler gjennomføres deretter for å verifisere/nyansere våre oppfatninger.

Lederevalueringer (management audit)

I forbindelse med rekruttering av nye ledere vil det ofte være nyttig å gjøre en grundig kartlegging av hvilke kompetanseområder og lederressurser din bedrift har behov for til å møte strategiske utfordringer og løse virksomhetens oppgaver. Metoden som benyttes gir en uavhengig gjennomgang av en valgt målgruppe og omfatter ledere, ledergrupper og evt. visse nøkkelstillinger som har direkte innflytelse på virksomhetens mål og resultat. Kartleggingen holdes opp mot virksomhetens etablerte mål og strategier og tar utgangspunkt i den enkelte leders faglige kompetanse, forretningsmessig og strategisk forståelse, leder-egenskaper, rolle i ledergruppen, motivasjon og utviklings-potensial. Metoden benyttes gjerne også i omstillingsprosesser, omorganiseringer eller ved etablering av nye ledergrupper.

Assessmentsenter

En utvelgelsesmetode som benyttes i rekrutteringssammenheng, spesielt ved rekruttering av nye ledere, nyutdannede til spesialiststillinger og traineestillinger. Sammenlignet med andre utvelgelsesmetoder regnes assessment-senter som mer objektiv og rettferdig. Assessmentsenter benyttes ofte som et supplement til andre seleksjonsmetoder. Det fokuseres på fremtidige utfordringer og ikke oppgaver kandidatene allerede har erfaring med.

Kandidatene i et assessmentsenter får virkelig muligheten til å vise sine ferdigheter i form av ulike case, rollespill, muntlige og skriftlige oppgaver, presentasjoner m.m. Ved å benytte metoden vil kandidatene bli observert, og man kan identifisere atferd og kunnskap som er kritisk for å oppnå suksess i en gitt rolle. Man vil kunne få et godt og relevant bilde av potensiell fremtidig jobbprestasjon.

Her følger en kort beskrivelse av prosessen:

Kartlegging av bedriftens behov
Dette innebærer en vurdering av bedriftens status og utfordringer for å etablere hvilken kompetanse den nye medarbeideren bør ha.
Evaluere ansatte opp mot disse kompetansekrav, identifisere behov og  utarbeide en rapport med anbefalinger som presenteres for oppdragsgiver.

 

Utarbeide kravspesifikasjon for nye styremedlemmer
Med basis i vår evalueringsrapport, utarbeider vi forslag til kravprofil(er) nyansatte i virksomheten som avstemmes med oppdragsgiver.

 

Etablere en liste over potensielle kandidater
Gjennom annonserte prosesser eller målrettede søk identifiserer vi kandidater som møter kravene til erfaring og kompetanse og presenterer en kandidatoversikt som diskuteres med oppdragsgiver før kandidater kontaktes.

 

Kandidatkontakt
Utvalgte kandidater kontaktes og det gjennomføres en første samtale for å kartlegge kompetanse, erfaring, interesser og motivasjon. Kandidatene får her også en utvidet selskapspresentasjon som er utarbeidet av CR Group i samarbeid med oppdragsgiver.
De kandidater som synes mest aktuelle i forhold til kravspesifikasjonen gjennomfører tester med påfølgende gjennomgang/analyse (s.k. dybdesamtale) og referansesamtaler.

 

Presentasjon for oppdragsgiver
Oppdragsgiver møter et utvalg av kvalifiserte kandidater gjennom en presentasjon/sluttintervju.
Kandidat velges, og oppdragsgiver eller CR Group utferdiger tilbud og avklarer med kandidaten hvorvidt denne aksepterer tilbudet.

 

Oppfølging etter ansettelse
CR Group vil følge opp oppdragsgiver og kandidat i en periode etter oppstart i jobben for å sikre at alt fungerer som ønsket.
CR Group vil, dersom det er nødvendig, gjennomføre ny prosess uten honorar dersom valgt kandidat slutter i oppfølgingsperioden.