Vi bistår ledere i omstillings- og endringsprosesser

Prosessene tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og strategi. Vi gjennomfører kartlegging og analyser av virksomhetens totale situasjon, og arbeider med forretningsorientert analyse for å understøtte ledelsen med faktabasert informasjon.

Grunnlaget er en fundamental tro på at det er mennesker som får strategier og planer til å virke.

Rådgivning

Flourishing Business Canvas er et banebrytende verktøy som gjør at bedrifter og organisasjoner kan designe helhetlige forretningsplaner

Som et av de aller første selskapene i Norge er CR Group lisensiert bruker av Flourishing Business Canvas. Vi har arbeidet tett med grunnleggerne av canvasen i utarbeiding av opplæringsprogram og praktisk bruk av kanvasen.
CR Group har gjennomført strategi utviklingsprogrammer for i alt 16 GCE NODE bedrifter basert på Flourishing Business Canvas.

Her gjennomføres det første programmet for de 3 pilotbedriftene NYMO, Norsap og Fenner Mandals.

Hva er Flourishing Business Canvas?

 

Flourishing Business Canvas er et verktøy som gir et felles språk i et nyttig visuelt rammeverk. Verktøyet hjelper deg å tegne, prototype, designe, forbedre, kommunisere, forstå, måle, diagnostisere og fortelle historier om din forretningsmodell.
Flourishing Business Canvas bygger på Alex Osterwalders doktorgrad fra 2004. Denne la grunnlaget for en meget praktiske og vellykkede forretnings canvas basert på profitt tankegang.
Senere er canvasen utvidet til i alt 16 nødvendige og dekkende spørsmål, for å beskrive en bærekraftig forretningsmodell, som i tillegg til det økonomiske aspektet også tar med det sosiale og miljømessige.

Erfaringsbasert rådgivning
Enkelte ledere vil nå og da komme i en situasjon der de har behov for strukturert, planmessig profesjonell coaching over tid. Alle ledere har imidlertid behov for noen å diskutere med eller rådspørre i gitte situasjoner. Ikke alltid er det like enkelt å benytte en kollega fra samme organisasjon. Noen ganger kan det være ledelsesfaglige temaer, andre ganger å få andres erfaringer på hvordan problemstillinger bør angripes. Vi gir derfor på regelmessig grunnlag innspill til alle typer problemstillinger en leder møter i hverdagen. For at våre kunder skal få størst mulig utbytte av denne rådgivningen, gjennomfører CR Group en grundig analyse av bedriften i forkant av rådgivningsprosessen, slik at samtalene med de enkelte lederne blir konstruktiv fra første samtale.

 

Strategiprosesser
Vi tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og behov og fasiliterer i tett samarbeid med ledelsen prosessen som definerer hvordan ambisjonene skal innfris – strategiprosessen. Videre kan vi være med på å bryte strategien ned i delstrategier for å se til at alt henger sammen. Vi kan bidra som prosjektledere eller som sparringspartnere til ledelsen.

 

Lederstøtte/sparring
CR Group bidrar som samtalepartnere/rådgivere for styreledere og toppledere i bedrifter i forbindelse med strategiske og taktiske valg lederne skal gjennomføre. Typiske situasjoner er i forbindelse med fusjoner/fisjoner, omorganiseringer, nedbemanninger og andre større endringsprosesser.

 

Virksomhetsanalyse
CR Group gjennomfører en virksomhetsanalyse som grunnlag for plan- og utviklingsprosesser. Vår virksomhetsanalyse peker på sentrale drivere som kan føre til fremtidige endringsprosesser. Virksomhetsanalysen gjennomføres etter en på forhånd definert kravspesifikasjon som angir hovedfokus og prioriteringer. Virksomhetsanalysen gjennomføres i tett samarbeid med styret eller den operative ledelse. Analysen dokumenteres i en rapport med anbefalinger om endring, tilpasning og tiltak. Vi tilpasser analysens omfang til virksomhetens størrelse og kompleksitet.

 

Management for hire
Management for hire dekker et tidsbegrenset behov for erfarne topp- og mellomledere samt prosjektledere. Mange av våre konsulenter har lang fartstid som linjeledere og prosjektledere og kan på kort varsel dekke akutte behov som oppstår hos våre kunder. Oppdragene har normalt en varighet mellom en måned og et år. For de bedrifter som har et mer permanent behov, har vi mange aktuelle kandidater til midlertidige oppdrag i vårt nettverk.

Rådgivning innen ledelsessystemer for kvalitets- og miljø-styring

 

 Det at en virksomhet skal fungere uten kunder eller med misfornøyde kunder over lengre tid, er lite realistisk. For å holde på kundene må varen eller tjenesten virksomheten produserer være av god kvalitet, hele tiden.

 

Et ledelsessystem for kvalitets- og miljø-styring viser hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav til kvalitet og miljø.

 

Hvorfor trenger man et system for kvalitets- og miljø-styring?

En grunn til at det er viktig med et ledelsessystem for kvalitets- og miljø-styring, er at kunder (og samarbeidspartnere) etterspør den tilliten som systemet medfører.
Andre grunner kan være å øke kundetilfredsheten og konkurranseevnen, og å forbedre prestasjoner og produktivitet i virksomheten.

 

Ved å innføre et kvalitetsstyringssystem får virksomheten:

 • Fokus på kundenes krav og forventninger
 • Fokus på ledelsens forpliktelser
 • Styring med interne prosesser
 • Hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • Fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeidere
 • Større effektivitet
 • Grunnlag for fortløpende forbedringer
 • Styringssystemet sikrer at ingen viktige forhold utelates. Alle i virksomheten er klar over ansvarsområdene sine, og når, hvor, hvordan og hvorfor ting skal gjøres.

 

Et ledelsessystem for kvalitets- og miljø-styring skal være en levende del av virksomheten

Det er opp til den enkelte virksomhet selv å sørge for at det blir effektivt.
Man må være klar over at det ikke er mulig å kjøpe et «fiks ferdig» styringssystem som kan innføres direkte i en virksomhet. Det er derfor CR Group tilbyr rådgivning på dette området, hvor vi tar utgangspunkt i en gjennomgang og vurdering av prosessene slik de utføres i virksomheten.
Det er viktig å huske at et styringssystem bare er et hjelpemiddel til å nå de målene som virksomheten setter seg. Det er ikke et mål i seg selv.

 

Hva er sertifisering, og er det nødvendig?
For enkelte virksomheter kan et sertifisert system være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon. For andre kan sertifikatet være et godt markedsføringsverktøy.
I noen tilfeller kan det også være nødvendig med sertifisering for å møte krav i internasjonal handel, anbudsinnbydelser og offentlig regulering.
Å bli sertifisert og å motta et sertifikat er en bekreftelse på at virksomheten har et anerkjent styringssystem. Mange ser på et slikt sertifikat som en referanse som vitner om seriøsitet og trygghet.
Sertifisering av et kvalitetsstyringssystem vil si at virksomheten lar en uavhengig tredjepart vurdere om systemet tilfredsstiller kravene i en anerkjent standard, f.eks. NS-EN ISO 9001 for kvalitet og NS-EN ISO 1401 for miljø.

 

Ved innføring av et ledelsessystem tar vi i CR Group utgangspunkt i følgende:

Oppbygging og vedlikehold av systemet baseres på at det er selskapets egne ressurser som har eierskap til og er ansvarlig for implementering og drift.

 

På dette grunnlag vil CR Group AS kunne være rådgiver / mentor på følgende punkter:

 

 • Kartlegge og avklare nåværende nivå på rutiner og strukturer.
 • Beskrive og avklare ansvar, oppgaver og kompetanse i virksomheten.
 • Bidra til å bygge kultur, forståelse og engasjement internt for å få det ønskede ledelsessystemet.
 • Rådgivning til å bygge opp struktur og oversikt over rutiner, prosedyrer og kontroll, detaljeringsgrad tilpasset bedriftens behov og sertifiseringskrav.
 • Bidrar til å kartlegge rutiner/prosedyrer i hele organisasjonen.
 • Rådgivning i forhold til selskapets virksomhet og krav i henhold til valgt standard, basert på at bedriftens egne ressurser.
 • Rådgiver når det gjelder opplæring og utrulling.
 • Rådgiver / mentor ved gjennomføring av målinger, rapportering og korrigerende tiltak i henhold til valgt standard.
 • I samarbeid med selskapet tidfeste sertifisering, og gi råd angående gjennomføring.

Referanser

Rådgivning

Ledelsessystemer for kvalitets- og miljøstyring, ISO krav

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Tellefsdal ASRådgivning og mentor ved innføring og klargjøring
for sertifisering av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
GCE NODE Kurs og rådgivning innen kvalitetsstyring system i
henhold til ISO-9001:2015 for medlemsbedrifter
REDCORE ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
Vestmar
Production AS
Rådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015 og miljøstyrings system i henhold til ISO-14001:2015
SØVE ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
G.T Automasjon & Elektroservice ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015

Rådgivning

Strategiprosesser og forretningsmodeller

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelseTidspunkt
Hove Drifts- og Utviklingsselskap ASRådgivning og gjennomføring av strategisamling
med styret i tett samarbeid med daglig leder
2015
ARENDAL HAVN KF Rådgivning og gjennomføring av strategisamling
med styret i tett samarbeid med Havnesjefen
Samling i
2015 og i
2017
GCE NODE medlemsbedrifter:
-Fenner Mandals AS
-NORSAP AS
-NYMO AS
-Panterra AS
-Diinef AS
-Engineering System AS
-Bestra AS
-Air Products
-cDynamics AS
-Scanmatic AS
-Telenor Maritime AS
-Ctrl Alt Complete AS
-Globetech AS
-Norac AS
-Advokatfirmaet Kjær DA
-Innow AS
På oppdrag for GCE NODE utarbeidet et program
for økt konkurransekraft.
Et sentralt tema har vært bruken av Flourishing
Business Canvas som verktøy for forretnings-modellering
2018 - 2020
Norsk Energi /
Ringerike Kommune
Informasjonsinnhenting, fasilitator for
workshop på Hønefoss, etablere og utvikle
forretnings modell basert på Flourishing Business Canvas
2020

Ledelse og organisasjon

Ledelse og team utvikling, mentor virksomhet og coaching

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Trainee Sør AS Mentor program for deltakere i trainee programmet,
utvelgelse, matching og koordineres
Eyde-klyngen og GCE NODEUtvikle og lede NEW Mentor program skal sikre tilgang på
dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region
ved å utvikle ledertalenter og utfordre toppledere
Trainee Vestfold og TelemarkMentor program for deltakere i trainee programmet,
utvelgelse, matching og koordineres
Rjukanstøp ASGjennomført avvikling av kommunalt eid selskap med salg
av utstyr/bygg, avklare miljøforpliktelser og økonomi
Hennig Olsen ISLederutviklings program
Sparebanken SørStyrkebasert ledelse
Kriminalomsorgen Styrkebasert ledelse
Tellefsdal ASInterimsledelse, overtagelse i forbindelse med tidligere
daglig leders akutte avgang
Fyresdal kommuneLederstøtte i f.m. omorganisering og implementering

Rekruttering

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Construction Equipment GroupRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Arendal Kommunale PensjonskasseRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Lillesand KommuneRekruttering og utvelgelse av:
- Økonomisjef
- Enhets leder Næring og Byutvikling
- Prosjekt leder
- Prosjekt koordinator
Fyresdal KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Rekruttering og utvelgelse av ass. rådmann
Rekruttering og utvelgelse av kommunalsjef
Seljord KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Vest-TelemarkrådetRekruttering av Regionleder for samarbeidsorganet
for Vest-Telemark kommunene, styret består av de
6 ordførerne
Irmat ASRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør og stillinger på spesialist-/avdelingsleder - nivå
Saint Gobain Lillesand
(nå FIVE AS)
Rekruttering og utvelgelse av IT-leder
Franzefoss KristiansandRekruttering og utvelgelse av anleggssjef
Skien BoligbyggelagRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
og stillinger som avdelingsleder / spesialister
Valle SparebankRekruttering og utvelgelse av Administrerende Banksjef
Trainee Vestfold og Telemark
Trainee Sør,
traineeprogram for Agder

Utvelgelse av kandidater baserer seg
på forskjellige kriterier:
Fagretning, oppnådde resultater i studiene, geografi,
personlige egenskaper og erfaring, styrt av de ønsker
som virksomhet(er) har presentert på forhånd.
Selve utvelgelsesprosessen inneholder flere tradisjonelle
deler i forhold til ordinære rekrutteringsprosesser, med
utlysning, søknad, intervjuer og tester og et såkalt
assessmentssenter
Gromstad Auto ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater
ConfimIT ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater

 

Totalt sett har vi gjennomført ca. 1000 rekrutteringsoppdrag primært til stillinger på nivå 1 og 2.

Referanser kan kontaktes etter avtale.