Kvalitet, miljø og personvern i rekrutteringsarbeidet

Vi benytter DNV’s Standard for rekrutteringspersonell som kvalitetssikringsverktøy i rekrutteringsarbeidet

CR Group AS har lang erfaring med sertifiseringsprosessene hos Det Norske Veritas.

 

Det er derfor naturlig for oss å benytte DNV’s Standard for rekrutteringspersonell (no 1.1.) som vårt kvalitetssikringsverktøy i rekrutteringsarbeidet.

 

DNV sertifiserer rekrutteringspersonell i henhold til denne standard og tilhørende tjenestebeskrivelse (ONO-2-5-Rekrutt-i1).

 

Disse to styrende dokumentene danner grunnlaget for sertifiseringsordningen for rekrutteringspersonell.

 

Sertifiseringsordningen etterstreber å tilfredsstille alle formelle krav iht. NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personell.

 

Standarden eies og forvaltes av DNV Business Assurance og er utarbeidet i et samarbeid mellom DNV-personellsertifisering og sentrale aktører innen rekruttering og bemanning. Kompetanseområdene i denne standarden beskriver et minimums kompetansenivå.

 

Hvert kompetansekrav tar for seg summen av kunnskap og ferdigheter som målgruppen skal mestre.

Miljø i rekrutteringsarbeidet

CR Group AS er en miljøbevisst virksomhet som ved alle beslutninger og handlinger har mål om å bidra til et redusert totalt ressursforbruk i samsvar med kjent teknologi og akseptert miljøpolitikk.

 

I CR Group AS skal vi redusere miljøeffektene av vår virksomhet gjennom å:

 • Oppfylle/eller ligge foran myndighetenes miljøkrav
 • Ha et helhetssyn på hvordan våre tjenester påvirker miljøet
 • Ta miljøhensyn ved å kjøpe produkter med lang levetid
 • Ved innkjøp ha fokus på resirkulering
 • Arbeide for at våre samarbeidspartnere viser tilsvarende miljøbevissthet
 • Kontinuerlig forbedre bedriftens miljøstatus ved å øke kompetansen på miljø
 • Infrastruktur med kontor i flere byer reduserer behovet for å la kandidater reise langt for å komme på intervju
 • Kort reisevei ved besøk / møter hos oppdragsgiver
 • Bilparken er av nyere dato med mer miljøvennlig kjøretøy
 • Redusert bruk av papir, da dokumentasjon og kommunikasjon går elektronisk
 • Redusert bruk av ressurser ved testing av kandidater da alle tester og rapporter er web basert
 • Alle kontorstedene er plassert i moderne og energieffektive bygg med kilde sortering av avfall

Personvern

CR Group er, som alle selskaper som arbeider med rekruttering og derigjennom håndtering av sensitive personopplysninger, forpliktet til å følge retningslinjer gitt i EU’s personverndirektiv, GDPR.

 

Vi har, i sammenheng med vårt kvalitetsarbeid og sertifiseringer, utarbeidet en prosedyre for implementering av kravene i dette direktivet.