Rådgivning og prosesser

Erfaringsbasert rådgivning

Enkelte ledere vil nå og da komme i en situasjon der de har behov for strukturert, planmessig profesjonell coaching over tid. Alle ledere har imidlertid behov for noen å diskutere med eller rådspørre i gitte situasjoner. Ikke alltid er det like enkelt å benytte en kollega fra samme organisasjon. Noen ganger kan det være ledelsesfaglige temaer, andre ganger å få andres erfaringer på hvordan problemstillinger bør angripes. Vi gir derfor på regelmessig grunnlag innspill til alle typer problemstillinger en leder møter i hverdagen. For at våre kunder skal få størst mulig utbytte av denne rådgivningen, gjennomfører CR Group en grundig analyse av bedriften i forkant av rådgivningsprosessen, slik at samtalene med de enkelte lederne blir konstruktiv fra første samtale.

Strategiprosesser

Vi tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og behov og fasiliterer i tett samarbeid med ledelsen prosessen som definerer hvordan ambisjonene skal innfris – strategiprosessen. Videre kan vi være med på å bryte strategien ned i delstrategier for å se til at alt henger sammen. Vi kan bidra som prosjektledere eller som sparringspartnere til ledelsen.

Lederstøtte/sparring

CR Group bidrar som samtalepartnere/rådgivere for styreledere og toppledere i bedrifter i forbindelse med strategiske og taktiske valg lederne skal gjennomføre. Typiske situasjoner er i forbindelse med fusjoner/fisjoner, omorganiseringer, nedbemanninger og andre større endringsprosesser.

Virksomhetsanalyse

CR Group gjennomfører en virksomhetsanalyse som grunnlag for plan- og utviklingsprosesser. Vår virksomhetsanalyse peker på sentrale drivere som kan føre til fremtidige endringsprosesser. Virksomhetsanalysen gjennomføres etter en på forhånd definert kravspesifikasjon som angir hovedfokus og prioriteringer. Virksomhetsanalysen gjennomføres i tett samarbeid med styret eller den operative ledelse. Analysen dokumenteres i en rapport med anbefalinger om endring, tilpasning og tiltak. Vi tilpasser analysens omfang til virksomhetens størrelse og kompleksitet.

Management for hire

Management for hire dekker et tidsbegrenset behov for erfarne topp- og mellomledere samt prosjektledere. Mange av våre konsulenter har lang fartstid som linjeledere og prosjektledere og kan på kort varsel dekke akutte behov som oppstår hos våre kunder. Oppdragene har normalt en varighet mellom en måned og et år. For de bedrifter som har et mer permanent behov, har vi mange aktuelle kandidater til midlertidige oppdrag i vårt nettverk.