Rådgivning innen ledelsessystemer for kvalitets- og miljøstyring

Det at en virksomhet skal fungere uten kunder eller med misfornøyde kunder over lengre tid, er lite realistisk. For å holde på kundene må varen eller tjenesten virksomheten produserer være av god kvalitet, hele tiden.

Et ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring viser hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav til kvalitet og miljø.

 

Hvorfor trenger man et system for kvalitets- og miljøstyring?

En grunn til at det er viktig med et ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring, er at kunder (og samarbeidspartnere) etterspør den tilliten som systemet medfører.

Andre grunner kan være å øke kundetilfredsheten og konkurranseevnen, og å forbedre prestasjoner og produktivitet i virksomheten.

 

Ved å innføre et kvalitetsstyringssystem får virksomheten:

 • Fokus på kundenes krav og forventninger
 • Fokus på ledelsens forpliktelser
 • Styring med interne prosesser
 • Hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • Fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeidere
 • Større effektivitet
 • Grunnlag for fortløpende forbedringer
 • Styringssystemet sikrer at ingen viktige forhold utelates. Alle i virksomheten er klar over ansvarsområdene sine, og når, hvor, hvordan og hvorfor ting skal gjøres.

 

Et ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring skal være en levende del av virksomheten

Det er opp til den enkelte virksomhet selv å sørge for at det blir effektivt.
Man må være klar over at det ikke er mulig å kjøpe et «fiks ferdig» styringssystem som kan innføres direkte i en virksomhet. Det er derfor CR Group tilbyr rådgivning på dette området, hvor vi tar utgangspunkt i en gjennomgang og vurdering av prosessene slik de utføres i virksomheten.

Det er viktig å huske at et styringssystem bare er et hjelpemiddel til å nå de målene som virksomheten setter seg. Det er ikke et mål i seg selv.

 

Hva er sertifisering, og er det nødvendig?
For enkelte virksomheter kan et sertifisert system være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon. For andre kan sertifikatet være et godt markedsføringsverktøy.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med sertifisering for å møte krav i internasjonal handel, anbudsinnbydelser og offentlig regulering.

Å bli sertifisert og å motta et sertifikat er en bekreftelse på at virksomheten har et anerkjent styringssystem. Mange ser på et slikt sertifikat som en referanse som vitner om seriøsitet og trygghet.

Sertifisering av et kvalitetsstyringssystem vil si at virksomheten lar en uavhengig tredjepart vurdere om systemet tilfredsstiller kravene i en anerkjent standard, f.eks. NS-EN ISO 9001 for kvalitet og NS-EN ISO 1401 for miljø.

Ved innføring av et ledelsessystem tar vi i CR Group utgangspunkt i følgende:

Oppbygging og vedlikehold av systemet baseres på at det er selskapets egne ressurser som har eierskap til og er ansvarlig for implementering og drift.

 

På dette grunnlag vil CR Group AS kunne være rådgiver / mentor på følgende punkter:

 

 • Kartlegge og avklare nåværende nivå på rutiner og strukturer.
 • Beskrive og avklare ansvar, oppgaver og kompetanse i virksomheten.
 • Bidra til å bygge kultur, forståelse og engasjement internt for å få det ønskede ledelsessystemet.
 • Rådgivning til å bygge opp struktur og oversikt over rutiner, prosedyrer og kontroll, detaljeringsgrad tilpasset bedriftens behov og sertifiseringskrav.
 • Bidrar til å kartlegge rutiner/prosedyrer i hele organisasjonen.
 • Rådgivning i forhold til selskapets virksomhet og krav i henhold til valgt standard, basert på at bedriftens egne ressurser.
 • Rådgiver når det gjelder opplæring og utrulling.
 • Rådgiver / mentor ved gjennomføring av målinger, rapportering og korrigerende tiltak i henhold til valgt standard.
 • I samarbeid med selskapet tidfeste sertifisering, og gi råd angående gjennomføring.