Vi utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og utviklingsarbeid

Vi arbeider i tett dialog med bedriftens ledelse og tilbyr tilpassede programmer og aktiviteter innen lederutvikling.

Vi har utviklet og tilbyr ulike lederutviklingsprogrammer og programmer for opplæring av bedriftens ledere og medarbeidere. Treningsaspektet i lederrollen tillegges vekt. I tillegg individuell oppfølging av ledere og beslutningstakere i form av personlig oppfølging og mentorprogrammer.

Lederutvikling

Leder- og teamutvikling

Vi har lang erfaring med å hjelpe team og ledergrup­per i å utvikle seg for å skape resultater sammen. Blant annet ved hjelp av anerkjente verktøy legges grunnlaget for gode prosesser teamdeltakerne imellom, slik at effektiviteten i teamet utvikles. Styrte feedbacksekvenser gjør at gjensidige opplevelser av positive sider og potensialer hos de andre team-medlemmene synliggjøres. Utvikling av ledergrupper og team er ikke noen hurtig løsning og sammen med oppdragsgiver finner vi fram til hensiktsmessige prosesser som har som siktemål å hente ut potensialet i de enkelte gruppene, slik at oppgavene kan løses med et minimum av mellommenneskelig støy.

 

Lederutdanningsprogram

Våre utviklingsprogrammer er fokusert på å øke selvinnsikten og hvordan den enkelte virker på andre. Gjennom å sette de menneskelige sidene ved leder-skapet i fokus, utfordres den enkelte til å bevisstgjøre seg på hvordan han/hun ønsker å fremstå som leder. Ulike situasjoner og medarbeidere fordrer ulike leder-stiler, og vi trener ledere i gode og hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker.

 

Lederevalueringer (management audit)

Kartlegger om din bedrift har tilstrekkelige lederressurser og lederkompetanse til å møte strategiske utfordringer og løse virksomhetens oppgaver. Metoden gir en uavhengig gjennomgang av en valgt målgruppe og omfatter ledere, ledergrupper og visse nøkkelstillinger som har direkte innflytelse på virksomhetens mål og resultat. Kartleggingen holdes opp mot virksomhetens etablerte mål og strategier og tar utgangspunkt i den enkelte leders faglige kompetanse, forretningsmessig og strategisk forståelse, leder-egenskaper, rolle i ledergruppen, motivasjon og utviklings-potensial. Metoden benyttes gjerne i omstillingsprosesser, omorganiseringer eller ved etablering av nye ledergrupper.

 

Personlig oppfølging

Vi tilbyr personlig oppfølging og samtaletjenester til enkeltindivider. Du kan være en leder som trenger noen å tenke høyt sammen med, en å sparre ideer og tanker med, eller du vil utvikle deg og bevisstgjøre egne begrensninger og styrker. Det kan også være et menneske som kjenner at presset på mange fronter kjennes for stort, og at kroppen gir signaler om at det er gått for langt.

 

Mentor

Vi tilbyr å stille som mentorer eller finne andre som kan stille som mentor for deg over en avtalt periode. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge og skreddersy mentor programmer på både leder- og trainee nivå. Matching av mentor og protesje gjøres på bakgrunn av forutgående intervjuer, og som del av mentor programmer tilrettelegger vi for Mentorforum hvor mentorene deler erfaringer og får faglig påfyll i mentor-rollen.

 

Styreevalueringer

Alle styrer er pålagt å gjennomføre årlig evaluering av styrets arbeide. CR Group kan bistå i dette for å sikre objektivitet og god kvalitet. Evaluering av styrets arbeid danner et godt grunnlag for å sikre effektive prosesser i styrets arbeid. Styret tar ofte de mest gjennomgripende og vidtrekkende beslutninger for selskapet, og det er derfor avgjørende at grunnlaget for at gode prosesser og dermed gode beslutninger er optimale.

Referanser

Ledelse og organisasjon

Ledelse og team utvikling, mentor virksomhet og coaching

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Trainee Sør AS Mentor program for deltakere i trainee programmet,
utvelgelse, matching og koordineres
Eyde-klyngen og GCE NODEUtvikle og lede NEW Mentor program skal sikre tilgang på
dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region
ved å utvikle ledertalenter og utfordre toppledere
Trainee Vestfold og TelemarkMentor program for deltakere i trainee programmet,
utvelgelse, matching og koordineres
Rjukanstøp ASGjennomført avvikling av kommunalt eid selskap med salg
av utstyr/bygg, avklare miljøforpliktelser og økonomi
Hennig Olsen ISLederutviklings program
Sparebanken SørStyrkebasert ledelse
Kriminalomsorgen Styrkebasert ledelse
Tellefsdal ASInterimsledelse, overtagelse i forbindelse med tidligere
daglig leders akutte avgang
Fyresdal kommuneLederstøtte i f.m. omorganisering og implementering

Rekruttering

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Construction Equipment GroupRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Arendal Kommunale PensjonskasseRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Lillesand KommuneRekruttering og utvelgelse av:
- Økonomisjef
- Enhets leder Næring og Byutvikling
- Prosjekt leder
- Prosjekt koordinator
Fyresdal KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Rekruttering og utvelgelse av ass. rådmann
Rekruttering og utvelgelse av kommunalsjef
Seljord KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Vest-TelemarkrådetRekruttering av Regionleder for samarbeidsorganet
for Vest-Telemark kommunene, styret består av de
6 ordførerne
Irmat ASRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør og stillinger på spesialist-/avdelingsleder - nivå
Saint Gobain Lillesand
(nå FIVE AS)
Rekruttering og utvelgelse av IT-leder
Franzefoss KristiansandRekruttering og utvelgelse av anleggssjef
Skien BoligbyggelagRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
og stillinger som avdelingsleder / spesialister
Valle SparebankRekruttering og utvelgelse av Administrerende Banksjef
Trainee Vestfold og Telemark
Trainee Sør,
traineeprogram for Agder

Utvelgelse av kandidater baserer seg
på forskjellige kriterier:
Fagretning, oppnådde resultater i studiene, geografi,
personlige egenskaper og erfaring, styrt av de ønsker
som virksomhet(er) har presentert på forhånd.
Selve utvelgelsesprosessen inneholder flere tradisjonelle
deler i forhold til ordinære rekrutteringsprosesser, med
utlysning, søknad, intervjuer og tester og et såkalt
assessmentssenter
Gromstad Auto ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater
ConfimIT ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater

 

Totalt sett har vi gjennomført ca. 1000 rekrutteringsoppdrag primært til stillinger på nivå 1 og 2.

Referanser kan kontaktes etter avtale.

Rådgivning

Ledelsessystemer for kvalitets- og miljøstyring, ISO krav

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Tellefsdal ASRådgivning og mentor ved innføring og klargjøring
for sertifisering av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
GCE NODE Kurs og rådgivning innen kvalitetsstyring system i
henhold til ISO-9001:2015 for medlemsbedrifter
REDCORE ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
Vestmar
Production AS
Rådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015 og miljøstyrings system i henhold til ISO-14001:2015
SØVE ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015
G.T Automasjon & Elektroservice ASRådgivning og mentor ved innføring og sertifisering
av kvalitetsstyring system i henhold til ISO-9001:2015

Rådgivning

Strategiprosesser og forretningsmodeller

 

OppdragsgiverLeveransebeskrivelseTidspunkt
Hove Drifts- og Utviklingsselskap ASRådgivning og gjennomføring av strategisamling
med styret i tett samarbeid med daglig leder
2015
ARENDAL HAVN KF Rådgivning og gjennomføring av strategisamling
med styret i tett samarbeid med Havnesjefen
Samling i
2015 og i
2017
GCE NODE medlemsbedrifter:
-Fenner Mandals AS
-NORSAP AS
-NYMO AS
-Panterra AS
-Diinef AS
-Engineering System AS
-Bestra AS
-Air Products
-cDynamics AS
-Scanmatic AS
-Telenor Maritime AS
-Ctrl Alt Complete AS
-Globetech AS
-Norac AS
-Advokatfirmaet Kjær DA
-Innow AS
På oppdrag for GCE NODE utarbeidet et program
for økt konkurransekraft.
Et sentralt tema har vært bruken av Flourishing
Business Canvas som verktøy for forretnings-modellering
2018 - 2020
Norsk Energi /
Ringerike Kommune
Informasjonsinnhenting, fasilitator for
workshop på Hønefoss, etablere og utvikle
forretnings modell basert på Flourishing Business Canvas
2020