CR Group har DNV-GL sertifiserte rekrutterere

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNVs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden.

Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget. Hensikten er derimot ikke å uniformere rekrutteringsleveransen i seg selv.
Videre vil standarden kunne fungere som en målestokk for minimumskompetanse innen rekruttering, som kvalifikasjoner kan sammenliknes med og måles opp imot.

Blant annet vil standardiseringen kunne bidra til:

  • Generell kompetanseheving i bransjen.
  • Sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling.
  • Kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse av rekrutteringspersonell.
  • Forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør.
  • Objektiv dokumentasjon av kompetanse for rekrutteringspersonellet.
  • Økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet.

I CR Group er følgende partnere sertifisert:

  • Øystein Aarrestad
  • Egil Norman Olsen