Enhetsleder næring og byutvikling

Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder, med godt utbygd infrastruktur, veg, transport, kommunikasjon, etc. i en felles arbeidsmarkedsregion fra Kristiansand til Arendal med mer enn 160.000 innbyggere. Kommunen har utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne by med ca. 11.000 innbyggere, og med identitet og historie i behold. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten, med mange hyttegjester og turister.

 

Kommuneplanens vedtatte samfunnsdel er det stort fokus på oppfølgingen av, og det er et mål å styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler, herunder spesiell fokus på / ansvar for oppfølging av områdeplan for sentrum og ivareta områdene Blindleia, uthavnene, Høvåg, Justøya og Skjærgårdsparken. Enheten vil ha en sentral rolle i dette.

 

 

Enhetsleder vil arbeide tett med kommunalsjef teknisk, øvrige sektorer / enheter og rådmannen. Enheten vil få ansvar for en stor andel av de politiske sakene som fremmes til bystyret, og også iverksette beslutninger/vedtak.

 

Hovedoppgaver:

  • Ledelse, utvikling og drift av enheten.
  • Delegert myndighet innen fag, personal, økonomi, informasjon, kvalitet og internkontroll.
  • Samfunnsutvikling og arealforvaltning med spesielt fokus på sentrumsutvikling og oppfølging av områderegulering sentrum,
    samt fokus på Blindleia, uthavner, lokalsamfunnsutvikling i Høvåg og på Justøya.
  • Næringsutvikling, og oppfølging av / deltagelse i aktuelle fora for regionalt samarbeid, næringsutvikling, sentrumsutvikling m.m.
  • Ansvar for oppgaver knyttet til klima og miljø, herunder grunnforurensning og luftforurensning.
  • Sikre god saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområde, herunder forvaltning etter plan- og bygningsloven.
  • Ivareta kommunens rolle som grunneier og følge opp arbeidet med utbyggingsavtaler.
  • Bidra aktivt i ledergruppen i teknisk sektor og i Rådmannens utvidede enhetsledergruppe.

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.