Valle Sparebank søker adm. banksjef

Valle Sparebank er ein sjølvstendig sparebank med forretningskapital på om lag 2,4 milliardar kroner, med hovudkontor i Valle og salskontor i Kristiansand og Vennesla. For tida er det 14 tilsette, og banken har mellom dei mest fornøgde kundane i Noreg. Banken samarbeider med 67 andre sparebankar i Eika Alliansen om løysingar på IT-drift, mobil- og nettbank, betalingsformidling, finansieringsløysingar, forsikringsprodukt etc. Valle Sparebank feira 150-årsjubileum i 2016, og er ein av landets mest solide bankar.

 

Administrerande banksjef gjennom 12 år sluttar for å gå over i annan jobb, og vi søkjer difor ein dyktig person til å overta.

 

Adm. banksjef med ansvar for aktivitetar og satsing innanfor heile bankens produktspekter og geografiske verkeområde

 

Hovedoppgåver: 

 • Dagleg leiing av banken
 • Strategi/utvikling som sjølvstendig lokalbank
 • Operativ leiing  / personalansvar for tilsette i banken
 • Sals- og marknadsfokus
 • Representere /posisjonere banken i lokalmiljø og i aktivitetar regionalt/landsdekkande (Eika og andre interesseorg.)
 • Vere ein positiv bidragsytar i den lokale samfunnsutviklinga

 

Spesiell fokus:

 • Utvikle posisjonen banken har også utanfor Setesdal, med fokus på kjerneverdiane
 • Konkurrentinformasjon, marknadsutvikling
 • Trendar, utvikling og struktur i banksektoren

Personlege eigenskapar:

 • Interesse og forståing for banken og posisjonen den har i lokalmarknaden
 • God forståing for risiko og kvalitet i kredittprosessar
 • Gode samarbeids- og leiareigenskapar, motivator for medarbeidarane
 • Gode sosiale og kommunikative ferdigheiter, relasjonsbyggjar.
 • Motivert for sal og salsoppfølging
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Evne til å tenkje strategisk og langsiktig

 

Se utfyllende informasjon om stillinger her.